(+48) 783 691 062 komitetwyborczy@grzymowicz.pl
Wyzwolenia 24/6

Komitet wyborczy

Mamy niezwykłe szczęście mieszkać w mieście pięknym, barwnym kulturowo, z bogatą historią i wyjątkowym kapitałem przyrodniczym. Jego wyjątkową wartością są mieszkańcy i to oni w największym stopniu przyczyniają się do tego, że możemy być dumni z Olsztyna! Ta duma i emocjonalne przywiązanie do tego niezwykłego miejsca prowadzi do najkrótszej deklaracji – tylko Olsztyn! Tu chcemy żyć, pracować, kochać, budować swoje miejsce na ziemi!

Kiedy 9 lat temu obejmowałem zaszczytny urząd prezydenta Olsztyna, odpowiadając na ówczesne oczekiwania mieszkańców, obiecywałem przede wszystkim wydobycie miasta z zapaści infrastrukturalnej. Starania o budowę obwodnicy miasta, budowę nowych i remonty starych ulic, ścieżek i dróg rowerowych, powrót na ulice miasta tramwaju, rewitalizację przestrzeni parkowych, zagospodarowanie nabrzeży olsztyńskich jezior, inwestycje w obiekty edukacji, sportu i kultury, a także rozwiązanie problemów gospodarki komunalnej. W zdecydowanej większości te deklaracje udało się zrealizować, a w wielu przypadkach zrobić więcej niż było pierwotnie planowane. Jesteśmy miastem po gruntownej modernizacji – nowoczesnym, coraz lepiej skomunikowanym i zorganizowanym, z marginalnym wskaźnikiem bezrobocia, miastem- ogrodem, którego inni nam zazdroszczą.

Mówiąc o moich prezydenckich zamierzeniach, wskazywałem też na kolejność działań, która siłą rzeczy sprowadzała się do mocno uproszczonej, ale przez to komunikatywnej wizji: najpierw infrastruktura – potem kultura. Oczywiście „kultura” rozumiana w jej najszerszym społecznie pojęciu. Podstawą takiego wyboru były doświadczenia innych miast, dowodzące, że trwały rozwój społeczny wymaga odpowiedniej infrastruktury materialnej.

Dzisiaj mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że zdecydowana większość zmian infrastrukturalnych jest już za nami i pojęcie „potem kultura” możemy zamienić na „teraz kultura”.

Do tej pory priorytetem wszystkich działań było miasto i jego struktura, od nadchodzącej kadencji będzie to mieszkaniec i jego otocznie! To jest podstawą mojego programu wyborczego na najbliższe pięć lat.

Jedno pozostaje niezmienne: moim wiodącym celem jest dalszy wzrost komfortu życia mieszkańców. Działania, które zamierzam podjąć mają swoje odzwierciedlenie w planach miasta oraz w  strategii jego rozwoju.

Zobacz

Spot wyborczy

Dołącz

Do Naszej Kampanii i zostań wolontariuszem Komitetu!

Zgłoś się

Zapoznaj się

Z programem wyborczym

Pobierz

Nasz program

Poznaj główne punkty programu wyborczego urzędującego prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza

Kultura i przestrzeń publiczna Inwestycje, gospodarka komunalna, przedsiębiorczość Edukacja, zdrowie, pomoc społeczna i senioralna Sport i rekreacja

Kultura i przestrzeń publiczna

 • Kultura jest wyjątkową przestrzenią społeczną w życiu każdej wspólnoty, która ją spaja i buduje jej tożsamość. Jej fizyczną częścią jest przestrzeń publiczna, służącą umacnianiu kontaktów i budowaniu relacji pomiędzy mieszkańcami, stanowiącymi podstawę kapitału społecznego.

  Doceniając znaczenie kultury, w najbliższej kadencji zamierzam:
 • utworzyć nowoczesne, wielofunkcyjne Centrum Kultury (w miejscu dawnego klubu Come In przy ul. Knosały), a także powołać nową, samorządową jednostkę kultury – Muzeum Miasta Olsztyna
 • doprowadzić do kompleksowego wdrożenia „Zintegrowanego Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” oraz estetyzacji przestrzeni publicznej poprzez ograniczenie reklam zewnętrznych i wprowadzenie zasad ich umieszczania
 • odsłonić i wyeksponować relikty średniowiecznego Starego Miasta i nadać nowe funkcje użytkowe terenom po dawnej fosie miejskiej, a także przygotować kompleksowy program odnowy zabytków i rewitalizacji przestrzeni publicznej
 • powołać w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się organizacją, koordynacją i promocją wydarzeń kulturalnych na terenie miasta
 • ozwinąć program rewitalizacji społecznej „Podwórka z natury”, a także przygotować i wdrożyć program zwiększonej aktywności miejskich jednostek kultury w największych osiedlach mieszkaniowych – „Kultura na miejscu”
 • wprowadzić do kalendarza wydarzeń miejskich kolejne, masowe imprezy kulturalne, integrujące mieszkańców i przyciągające turystów

Inwestycje, gospodarka komunalna, przedsiębiorczość

 • Jakość życia mierzona jest w dużej mierze poziomem usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Komfort i łatwość korzystania z tej oferty sprawia, że relacje mieszkaniec – miasto stają się coraz lepsze i silniejsze. Wymiar tych relacji to klucz do sukcesu miasta.

  W związku z tym, w tym obszarze funkcjonowania Olsztyna zamierzam:
 • zbudować ulicę Nowobałtycką
 • zbudować drugą nitkę trakcji tramwajowej w ciągu ulic: bp. T. Wilczyńskiego, bp. I. Krasickiego, kard. S. Wyszyńskiego, marsz. J. Piłsudskiego
 • wyodrębnić specjalny partycypacyjny fundusz remontowy, umożliwiający realizację kompleksowego programu remontu chodników i uliczek osiedlowych, i pozwalający na wyremontowanie co najmniej pięciu kilometrów chodników rocznie
 • rozpocząć budowę parkingów w pobliżu węzłów komunikacyjnych, służących korzystaniu z rozwiązań typu „parkuj i jedź”, a także parkingu przy kompleksie szpitali przy al. Wojska Polskiego oraz parkingów w obrębie Starego Miasta
 • zainicjować budowę mieszkań socjalnych i zintensyfikować remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • zbudować nową elektrociepłownię miejską, a także aktywnie wdrażać program ograniczania zanieczyszczeń powietrza i walki ze smogiem „Czyste powietrze”
 • ułatwić mieszkańcom dostęp do usług komunalnych poprzez portal „Cyfrowy Olsztyn”
 • opracować koncepcję i plany przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna, a także podjąć prace zmierzające do poszerzenia granic Olsztyna o sąsiednie sołectwa, funkcjonalnie związane z miastem
 • przygotować i wdrożyć program wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność, w szczególności z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

Edukacja, zdrowie, pomoc społeczna i senioralna

 • Edukacja jest jednym z najważniejszych zadań gminy. To dbanie o jej przyszłość i rozwój cywilizacyjny. Poziom tego rozwoju wyznacza także nasz stosunek do słabych i pokrzywdzonych przez los.

  W tej ważnej sferze polityki społecznej zamierzam:
 • sukcesywnie docieplać szkoły i przedszkola, łącznie z wymianą instalacji grzewczych, poprawiając ich efektywność energetyczną
 • wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów
 • poprawić zaplecze i bazy sportowe szkół oraz rozwijać klasy mistrzostwa sportowego w specjalnościach: pływanie, kajakarstwo i żeglarstwo
 • wspierać współpracę z partnerami zagranicznymi oraz zaangażowanie szkół w innowacyjne projekty edukacyjne
 • wdrożyć program dopłat do czynszu dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych „Mieszkanie na Start”
 • rozwiązać problem niedoboru miejsc w żłobkach poprzez adaptację na ten cel istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz budowę nowych placówek w nowych osiedlach mieszkaniowych
 • kontynuować działania wspierające profilaktykę zdrowia, w tym poprzez szczepienia ochronne
 • rozwinąć zakres usług świadczonych w ramach „Karty Seniora” i karty dla osób z niepełnosprawnościami, także w formie nadzoru nad szybkim niesieniem pomocy w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu

Sport i rekreacja

 • Sport jest ważnym obszarem aktywności, budującym lokalny patriotyzm i integrującym mieszkańców. Jego uzupełnieniem jest rekreacja jako aktywna i coraz bardziej doceniania forma spędzania czasu wolnego.

  W tej sferze zamierzam:
 • kontynuować rozpoczętą budowę stadionu miejskiego przy al. marszałka J. Piłsudskiego oraz poprawić estetykę jego otoczenia
 • przeprowadzić modernizację hali „Urania” i rewitalizację jej otoczenia
 • zbudować Regionalne Centrum Szkolenia młodych piłkarzy w oparciu o kompleks sportowy „Warmia”
 • zadbać o dalszy rozwój i integrację komunikacyjną dróg i ścieżek rowerowych
 • rozwinąć programy stypendialne wspierające rozwój młodych adeptów sportu